Pro školy a učitele

Problematika obrany státu je zařazena v rámcových vzdělávacích programech pro základní i střední vzdělávání. Tento krok vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, kterou vláda schválila dne 16. ledna 2013 svým usnesením č. 38. Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“, „Člověk a společnost“ a "Člověk a zdraví".

prirucka_pokos_titul.str_.jpg

Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru.

Příprava občanů k obraně státu je zaměřena zejména na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně,  přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci a studenti by v rámci vzdělávání a výchovy měli získat základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách a závazcích vyplývajících z členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámí s povinnostmi, které jim, jako občanům ČR ve vztahu k obraně státu vyplývají ze zákonů.

Ministerstvem obrany byla na pomoc učitelům základních a středních škol, vedoucím pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů vydána příručka POKOS. Příručka obsahuje informace, které jsou využitelné při přípravě vyučovací hodiny, zahrnující problematiku POKOS. Příručka je ke stažení na tomto webu. Dále je k dispozici metodické doporučení k výuce.

Přílohy ke stažení