Často kladené otázky

Uvádíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Pokud jste odpověď na Vaši otázku nenašli, pošlete nám ji na pokos@army.cz, rádi Vám odpovíme.

 1. Co je to POKOS?

POKOS je zkrácený název pro přípravu občanů k obraně státu, která je nedílnou součástí plánování obrany státu. V době míru má příprava občanů k obraně státu charakter vzdělávání a provádí se na základních a středních školách.

Příprava občanů k obraně státu zahrnuje zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností.

Přípravou občanů k obraně státu se rozumí i příprava vojáků k obraně České republiky prováděná v míru na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon.

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se příprava občanů k obraně státu stává povinnou pro všechny občany České republiky. Nejedná se však o brannou povinnost, která je řešena branným zákonem a vztahuje se na všechny občany České republiky ve věku od 18 do 60 let.

Na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, spolky, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle svého účelu a poslání v součinnosti s územními samosprávnými celky.

Za přípravu občanů k obraně státu odpovídají ministerstva, správní úřady a územní samosprávné celky. Ministerstvo obrany proces přípravy řídí. Protože má POKOS charakter vzdělávání, spolupracuje Ministerstvo obrany na obsahu vzdělávání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 1. Jak dlouho POKOS v České republice probíhá?

Příprava občanů k obraně státu je zakotvena v zákoně o zajišťování obrany České republiky od roku 1999.Systémově však tato oblast začala být řešena až poté, co vláda České republiky v roce 2012 s přihlédnutím k aktuálním hrozbám definovala potřebu nového přístupu v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany státu. V návaznosti na to byla vládou České republiky 16. ledna 2013 schválena Koncepce POKOS na roky 2013 až 2018.

Problematika obrany státu byla zapracována do závazného rámce pro vzdělávání na základních a středních školách (rámcové vzdělávací programy), podle kterého školy zahájily výuku dnem 1. září 2013. Tuto skutečnost veřejnosti oznámili ministr obrany a ministr školství, mládeže a tělovýchovy na společné tiskové konferenci, která se symbolicky konala na jedné ze základních škol. V rámci tiskové konference byl představen také záměr provádění besed a ukázek na základních školách. Od roku 2017 tyto akce probíhají také na středních školách.

 1. Jak je POKOS podporována Ministerstvem obrany?

K naplnění cílů koncepce POKOS a k podpoře vzdělávání provádí Ministerstvo obrany cestou krajských vojenských velitelství akreditovaná školení učitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále vyhlašuje dotační programy zaměřené na aktivity dětí a mládeže i na branně-sportovní a technické aktivity občanů a společně s odborem komunikace Ministerstva obrany provádí širokou škálu besed, prezentací a ukázek na školách a na veřejnosti. 

 1. Proč Ministerstvo obrany provádí školení učitelů a na co je toto školení zaměřeno?

Připravenost občanů k obraně je možné podpořit jejich soustavným vzděláváním v oblastech, které jsou nezbytnou součástí obrany, i těch, které s ní souvisejí. Základním pilířem tohoto způsobu přípravy jsou stávající pedagogové základních a středních škol. Cílem školení je prohloubit u učitelů znalosti o systému obrany státu, o právech a povinnostech vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích a o úloze Ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie při zajišťování obrany státu i při řešení nevojenských krizí. Předpokládá se, že učitelé budou tyto informace adekvátní formou dále předávat žákům v rámci vzdělávacího procesu, ale také při mimoškolních aktivitách. K tomu lze využít prezentace Ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie na školách a na veřejnosti, besedy s vojáky, ukázky jejich techniky a vybavení, vědomostní, sportovní i jiné soutěže, návštěvy vojenských muzeí a podobně.

 1. Proč Ministerstvo obrany podporuje branné spolky?

Ministerstvo obrany si uvědomuje, jaký potenciál využitelný k obraně státu mají ve své činnosti branné spolky, ale také další neziskové organizace, které svojí činností zprostředkovaně a na dobrovolné bázi prohlubují vědomosti, fyzickou zdatnost, branně-technické a branně-sportovní dovednosti a návyky svých členů, a podporují jejich odolnost a rozvoj morálně-volních vlastností. Vychází přitom také z historické tradice naší země, která má bohaté zkušenosti s využíváním cechů, spolků a tělovýchovných jednot a sportovních oddílů k přípravě občanů k individuální i kolektivní obraně a bezpečnosti. To jsou důvody, proč chce Ministerstvo obrany zintenzivnit spolupráci s brannými spolky, které o ni projeví zájem a zároveň splní zákonem stanovená kritéria pro akreditaci. Takovéto spolky bude Ministerstvo obrany ke spolupráci motivovat tím, že jim bude poskytovat materiální a finanční pomoc.

 1. Jaká je současná podpora spolků ze strany Ministerstva obrany?

Od roku 2014 mohou nestátní neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a podobně) na základě předloženého projektu žádat Ministerstvo obrany o finanční podporu ze dvou rezortních dotačních programů – Příprava občanů k obraně státu resp. Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva. Počet přihlášených projektů jednoho spolku není omezen, spolky tak mohou žádat o dotace prostřednictvím několika projektů. Ročně se hlásí o dotace desítky spolků prostřednictvím stovek projektů. Finanční podpora je poskytována po posouzení projektů ve veřejné soutěži, Ministerstvo obrany na podporu projektů POKOS každoročně přispívá částkou v rozmezí 3 až 5 milionů korun.

Výše minimální i maximální podpory je stanovována každý rok ve výzvě k podávání žádostí, kterou Ministerstvo obrany zveřejňuje na www.pokos.army.cz. Na stejném místě jsou dostupné rovněž všechny informace k dotačním programům včetně vzorů žádostí o dotace.

 1. Jaký je výhled pro spolupráci s brannými spolky?

Ministerstvo obrany připravilo novelu zákona o zajišťování obrany České republiky, podle které by stát mohl se spolky, které pomáhají připravovat občany k obraně státu, navázat intenzivnější spolupráci a finančně i jinak je podporovat. Předpokládá se, že výběr spolků vhodných k této spolupráci bude probíhat prostřednictvím jejich akreditace a že o jejich aktivitách bude prováděn záznam v rejstříku branných subjektů. Stát tak získá informace o znalostech a dovednostech, které občané v rámci dobrovolné přípravy získají a které mohou být využity po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Pokud jde o finanční podporu, Ministerstvo obrany bude po schválení novely moci poskytovat dotace na provedení programů zájmové přípravy občanů k obraně státu, na činnost branných spolků nebo na pořízení nebo zhodnocení jejich majetku. Ministerstvo obrany počítá, že v rámci této podpory poskytne akreditovaným spolkům dotace až ve výši 140 mil. Kč ročně.

Ministerstvo obrany bude moci podle této novely poskytnout branným spolkům také nefinanční podporu, zejména formou bezplatného využití majetku ministerstva, nebo jeho využití za sníženou částku, poskytnutím daru nebo poskytnutím odborné metodické pomoci.

 1. Kdy se předpokládá účinnost novely zákona o zajišťování obrany České republiky a jak se na ni Ministerstvo obrany připravuje?

Novela nabyde účinnosti přibližně 18 měsíců po její publikaci ve Sbírce zákonů. Nepředpokládá se, že systém bude uveden do plného provozu dříve, než 1. července 2022.

Tato lhůta je nutná k tomu, aby Ministerstvo obrany systém zájmové přípravy občanů k obraně státu věcně i organizačně vybudovalo, a to včetně provedení výběrových řízení a doplnění personálu v Ministerstvu obrany i na všech krajských vojenských velitelstvích, zajištění odborné přípravy personálu, vyčlenění finančních prostředků, pořízení informačního systému, techniky, materiálu a vybavení cestou veřejných zakázek nebo zpracování dokumentace dotačního programu.

Ještě před nabytím účinnosti novely zákona poskytne Ministerstvo obrany metodickou podporu krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které se na plnění zákona budou podílet.

 1. Může mít POKOS vliv na brannou povinnost a odvodní řízení?

Příprava občanů k obraně státu a branná povinnost jsou dva zcela odlišné instituty, které upravují dva rozdílné zákony. Každý občan České republiky ve věku od 18 do 60 let má brannou povinnost, a tedy i povinnost podrobit se odvodnímu řízení, bez ohledu na to, jestli se k přípravě občanů státu připravuje, nebo nikoli.

Samozřejmě, že pro stát je prospěšné, když je občan k obraně státu připravován již v míru, a to jak cestou vzdělávání ve školách, tak cestou individuální zájmové přípravy. Zároveň může být pro stát prospěšné, když se občan v reakci na aktivity POKOS rozhodne dobrovolně převzít výkon branné povinnosti a stát se vojákem z povolání, vojákem v aktivní záloze nebo účastníkem dobrovolných vojenských cvičení.

 1. Jaký cíl mají prezentace na školách v rámci POKOS?

Prezentační akce ve školách pod hlavičkou POKOS mají doplnit a podpořit vzdělávání v této oblasti přitažlivou, interaktivní a soutěživou formou. Za koordinace odboru komunikace Ministerstva obrany je provádí vojenské útvary a zařízení Ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie. Probíhají na vybraných školách po celé republice a díky své jedinečnosti zvyšují emocionální prožitek žáků. Ministerstvo obrany tímto způsobem osloví více než 5 000 žáků ročně.

Přednášejícími jsou přímo vojáci a civilní zaměstnanci rezortu Ministerstva obrany, pro které je obrana státu každodenní prací. Představují Ozbrojené síly České republiky a Vojenskou policii a jejich úkoly, s využitím osobních zkušeností popisují jejich působení v humanitárních operacích a zahraničních operacích. Žáci si mohou ověřit své teoretické znalosti a v praxi otestovat třeba svoji fyzickou zdatnost nebo vyzkoušet zdravotnické dovednosti. Cílem je tedy předat informace a vhodnou formou vysvětlit žákům skutečnosti, které souvisejí s obranou státu, historií a tradicemi naší armády a jejím zapojením do řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. Účastníci prezentací si mohou také prohlédnout a vyzkoušet vojenskou výstroj a vybavení, zhlédnout zajímavé a praktické ukázky chemiků, zdravotníků, kynologů, vojenských policistů či jiných odborností. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol a středních škol. O výše uvedenou spolupráci je ze strany škol trvale velký zájem. Detaily včetně informace o tom, jak se do ní lze zapojit, jsou k dispozici na webových stránkách www.pokos.army.cz.

 1. Není POKOS skrytým náborem a nemůže při něm dojít k nežádoucí militarizaci dětí?

Způsob přípravy občanů k obraně státu stanovuje zákon o zajišťování obrany České republiky, aniž by tím byla zamýšlena jakákoli militarizace společnosti, anebo snaha o skrytý nábor do armády.

Provádění této přípravy však bylo kritizováno některými organizacemi monitorujícími militarizaci společnosti, protože zejména prezentační aktivity prováděné v rámci POKOS jsou založeny na přímém kontaktu vojáků s dětmi při besedách, ukázkách a diskusích. Přibližovat žákům Ozbrojené síly České republiky a Vojenskou policii a jejich úkoly považuje Ministerstvo obrany za přirozené rozšiřování jejich znalostí bez ohledu na to, zda je láká práce v uniformě, či nikoli. Ministerstvo obrany přistupuje k provádění těchto akcí a k aktivitám na školách citlivě. Žákům vysvětluje, že používání zbraní se řídí přísnými pravidly a že vojáci je používají výhradně pro svou obranu nebo pro obranu napadené jednotky nebo objektu, který střeží. Stejně žákům zdůrazňuje, že vojenské řešení je až tou nejzazší možností řešení konfliktů a že Česká republika rozhodně dává přednost jiným možnostem, zejména diplomatickému úsilí a členství v mezinárodních organizacích, případně jiným postupům, jako jsou sankce nebo embarga.

 1. Mohou dostat děti během prezentace POKOS do ruky zbraň?

Součástí prezentací POKOS na školách je i seznámení s technikou, výstrojí i výzbrojí vojáků. Zbraně neodmyslitelně k výbavě vojáků patří. Žáci v průběhu prezentací se zbraní nemanipulují, neučí se s ní zacházet, neučí se ani střílet. V rámci přípravy k obraně státu ale žák musí vědět, že stát má svoji armádu, která k plnění úkolů využívá vojáky vybavené potřebnou technikou a zbraněmi. Při ukázkách se vždy dbá na to, aby byly v souladu s pravidly pro zacházení se zbraní. Pedagogický dozor zajišťuje škola, kontrolu nad zbraněmi mají vojáci. Nehrozí zde žádné nebezpečí, vojáci u sebe nemají střelivo, zbraně nejsou nabité.

 1. Nemůže program POKOS sloužit k podpoře tzv. domobrany?

Cílem POKOS je rozšířit spolupráci se spolky, které se již podílejí, anebo nově chtějí podílet legálními zájmovými programy na přípravě občanů k obraně státu a přispět k posílení vazeb mezi státem a jeho občany. Podle připravované novely zákona bude akreditační komise u branných spolků posuzovat bezúhonnost, důvěryhodnost a odbornou, technickou a materiální způsobilost. Podrobně budou posuzovány i jejich programy.