O nás

Prostřednictvím těchto stránek bude veřejnost informována o problematice přípravy občanů k obraně státu. Na stránkách budou vybraným cílovým skupinám kromě aktuálních informací k dispozici nezbytné učební materiály a jiné důležité dokumenty.

Zkratka POKOS znamená Příprava občanů k obraně státu. Jedná se o nedílnou součást plánování obrany státu. V době míru je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání. Po vyhlášení stavu ohrožení státu (SOS) nebo válečného stavu (VS) se příprava občanů k obraně státu stává povinnou pro všechny občany České republiky.
 
POKOS řídí sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany (SOPS MO). POKOS vykonává Velitelství teritoriální sil (VeTreS), krajská vojenská velitelství (KVV) a odbor komunikace MO (OK MO). Mohou se podílet i občanská sdružení, spolky, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle svého účelu a poslání v součinnosti s územními samosprávnými celky. POKOS také spolupracuje s MV (Ministerstvo vnitra), GŘ HZS ČR (Generální ředitělství hasičského záchranného sboru České republiky), MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy), NPI (Národní pedagogický institut), MZd (Ministerstvo zdravotnictví), MD (Ministerstvo dopravy) a školami. 
 
POKOS poskytuje podporu školám (projektové dny, přednášky, besedy, soutěže) a pedagogům (příručka, další vzdělávání pedagogických pracovníků, poradenství), spolkům (projektové dny v rámci letních táborů) a nestátním neziskovým organizacím (NNO) skrze dotační programy (POKOS a PBSTAO). 
 
Zahrnuje například zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností.