Dotační programy

Ministerstvo obrany připravilo dva dotační programy k podpoře provádění přípravy občanů k obraně státu. Jedná se o dotační program s názvem Příprava občanů k obraně státu (POKOS) a dotační program Podpora branně-sportovních a technických dovedností obyvatelstva (PBSTAO).

Termín podání elektronické žádosti je od 31. července 2023 12:00 do 30. září 2023 23:59 hod.

Více informací o poskytování dotací ze strany MO naleznete zde

 POKOSPBSTAO
Cíl
Nabytí dovedností, upevňování sdílených hodnot
a rozvoj návyků vedoucích ke zvýšení celospolečenské odolnosti, čelení krizím různorodé povahy, informovanost o přípravě občanů k obraně státu, rozvoj ucelených znalostí
obranně-bezpečnostní problematiky, povědomí o členství ČR v NATO, EU, OBSE, OSN, V4 apod.
Napomáhat k získávání branně-sportovních
a technických dovedností a návyků, podporovat rozvoj fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví a zdravého způsobu života, procvičovat
a ověřovat připravenost občanů k řešení krizových situací.
Forma
Besedy, přednášky, výstavy, tematické
a  projektové dny, ukázky praktických cvičení, tábory pro děti a mládež, pobyty v přírodě, organizace herních, soutěžních a simulačních.
Teoretický i praktický branně-sportovní
a technický výcvik, aktivity s branně-sportovním a technickým zaměřením, aktivity zaměřující se na kybernetickou bezpečnost a obranu.
ZařaženíOblast vzdělávání a lidských zdrojů.Oblast tělesné výchovy a sportu.

Programy se realizují prostřednictvím projektů, které slouží ke sdílení informací, besed, přednášek, seminářů, praktických cvičení, výstav, tematických a projektových dnů, výtvarných, herních a soutěžních aktivit a provádění ukázek na téma zajišťování obrany státu pro veřejnost a podobně. 

O dotaci mohou žádat nestátní neziskové organizace (spolky, pobočné spolky, nadace, církve, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti nebo právnické osoby zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb) na předepsaném elektronickém formuláři prostřednictvím Jednotného dotačního portálu v rámci Rozpočtového informačního systému (RISPF) pod záštitou ministerstva financí (MF).

Žádost podepsaná a vygenerovaná oprávněnou osobou RISPF je následně se všemi přílohami ve vytištěné podobě zaslána na adresu odboru pro válečné veterány a válečné hroby MO (OVVVH MO), nebo elektronicky (přes datovou schránku MO hjyaavk) popřípadě po dohodě s kontaktní osobou a to do 5 dní od podání elektronické žádosti.

Žádosti jsou formálně zkontrolovány a hodnoceny komisí tvořenou zástupci SE MO, SOPS MO, STvMO, FS AČR, VHÚ a OVVVH MO. Ředitel OVVVH MO po konzultaci s MO vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace schváleným projektům a to dle zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky. 


Doručovací adresa:

Ministerstvo obrany České republiky

Oddělení péče a podpory

Odboru pro válečné veterány a válečné hroby MO

Náměstí svobody 471/4

160 01 Praha 6


Přílohy ke stažení