Home page > Dotační programy

Dotační programy

Ministerstvo obrany připravilo dva dotační programy k podpoře provádění přípravy občanů k obraně státu. Jedná se o dotační program s názvem Příprava občanů k obraně státu (POKOS) a dotační program Podpora branně-sporotvních a technických dovedností obyvatelstva.

Programy se realizují prostřednictvím projektů, které slouží ke sdílení informací, besed, přednášek, seminářů, praktických cvičení, výstav, tematických a projektových dnů, výtvarných, herních a soutěžních aktivit a provádění ukázek na téma zajišťování obrany státu pro veřejnost a podobně.

O dotaci můžou žádat nestátní neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti nebo právnické osoby zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb) na předepsaném formuláři.

Více informací naleznete na https://mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-234575/

Nahoru