Home page > Aktuality > Získejte finanční prostředky na pořádání akcí na podporu brannosti

Získejte finanční prostředky na pořádání akcí na podporu brannosti

Dne 19. 10. 2018 vyhlásilo Ministerstvo obrany výběrová řízení k dotačním programům „Příprava občanů k obraně státu“ a „Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva“ pro rok 2019.

Oba dotační programy jsou určeny pro nestátní neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby). Na základě jejich žádosti tak může Ministerstvo obrany poskytnout dotaci na financování veřejně prospěšného projektu, který napomáhá k naplňování vládou schválené koncepce Přípravy občanů k obraně státu.

Dotační program „Příprava občanů k obraně státu“ si klade za cíl zajistit veřejnou informovanost o povinnostech občanů k obraně státu, rozvoj znalostí a dovedností a upevňování mravních vlastností potřebných k obraně státu. Program se realizuje prostřednictvím projektů, které slouží ke sdílení informací, besed, přednášek, seminářů, praktických cvičení, výstav, tematických a projektových dnů, výtvarných, herních a soutěžních aktivit a provádění ukázek na téma branné přípravy pro veřejnost. Maximální výše dotace na jednu akci činí 100 000 Kč. Do soutěže lze přihlásit více různých projektů.

Cílem dotačního programu Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva je prostřednictvím konání teoretického i praktického branně-sportovního a technického výcviku a dalších aktivit napomáhat k získávání branně-sportovních a technických dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví a zdravého způsobu života. Dále vytvářet podmínky k rychlému zapojení populace do řešení vojenských krizových situací a zvyšovat vědomí její odpovědnosti za obranu České republiky. Maximální výše dotace na jednu akci pro tento program činí 120 000 Kč. Do soutěže lze přihlásit více různých projektů.

Mezní termín pro odevzdání vyplněných žádostí o poskytnutí finanční podpory prostřednictvím těchto dotačních programů je 20. listopad 2018.

Bližší informace včetně potřebných formulářů najdete na http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika-ministerstva-....

Text: Ing. Pavel Havlík

Fotogalerie

Nahoru