Úvodní stránka > Aktuality > Náměstek Jakub Landovský jednal o vzdělávání v oblasti POKOS s představiteli České školní inspekce

Náměstek Jakub Landovský jednal o vzdělávání v oblasti POKOS s představiteli České školní inspekce

Včera se náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský sešel s představiteli České školní inspekce, aby společně prodiskutovali aktuální otázky procesu vzdělávání v oblasti obrany státu na základních a středních školách. Českou školní inspekci na jednání zastupovali ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a jeho náměstek Ondřej Andrys.

V úvodu jednání vyznačujícího se pozitivní atmosférou seznámil náměstek Landovský své hosty s působností svého úseku a ve stručnosti objasnil význam přípravy občanů k obraně státu. Zdůraznil, že samotný charakter problematiky POKOS od Ministerstva obrany přímo vyžaduje spolupráci s ostatními rezorty.

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal uvítal fakt, že se téma obrany státu na školách systémově vyučuje a ocenil snahu o koordinovaný přístup Ministerstva obrany. Uvedl, že Česká školní inspekce je schopna poskytovat Ministerstvu obrany zpětnou vazbu o kvalitě a dalších parametrech vzdělávacího procesu v předmětné oblasti. S důrazem na nutnost propojení vzdělávacího procesu s praxí ocenil prezentační aktivity Armády České republiky na školách. V této souvislosti rovněž zmínil unikátní možnosti vojenských muzeí, jakožto „nejlepších učeben“.

Další části jednání byly věnovány jednotlivým odborným aspektům implementace vládou schválené Koncepce POKOS, ať už šlo o zapracování problematiky obrany státu do rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání, příručku POKOS pro učitele vydanou Ministerstvem obrany, kvalitu výuky na školách, odbornou připravenost stávajícího pedagogického sboru i budoucích učitelů nebo o spolupráci všech rezortů s vazbou na bezpečnostní tematiku či o případném zavedení jednotného předmětu, v kterém by se tato témata vyučovala. Obě strany se shodli na nutnosti užší spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a na potřebě vytvoření metodického materiálu, který by školám a učitelům dal návod, jak mají problematiku POKOS vyučovat a jaké metody a formy mohou v jednotlivých předmětech použít.

V závěru jednání náměstek Landovský konstatoval, že do vzdělávacího procesu je nutné zahrnout tři aspekty POKOS: Za prvé, pěstování vztahu loajality občan – stát s tím, že jde o náročný úkol, ale pokud tato vazba nefunguje správně, společnost se pomalu rozkládá. Za druhé, základní penzum informací o místě Ozbrojených sil v bezpečnostním systému České republiky a o poslání a úkolech Armády České republiky s odkazem na zapojení vojáků do řešení krizových situací v míru. V této souvislosti zmínil jisté oddělení armády od společnosti, které nastalo po její profesionalizaci a dodal, že společnost je a vždy bude součástí řešení krize. Nově je dle náměstka Landovského potřeba se zaměřit také na oblast „soupeření  v době míru“, ať už ve formě propagandy, kybernetických útoků či hybridních kampaní. Za třetí, chování jednotlivců v krizové situaci s odkazem na fakt, že nepřipravená osoba je sama zranitelnější, může však způsobit potíže rovněž svému okolí.

Nahoru